Sekretesspolicy

Weetabix Limited – Sekretesspolicy – Version: 11 maj 2018

Denna sekretesspolicy är utgiven avWeetabix Limited of Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northamptonshire NN15 5JR (Organisationsnummer: 00267687) (”Weetabix” eller ”vi” eller ”vår” eller ”oss”). Vi respekterar din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy innehåller information för dig (som konsument av våra produkter eller tjänster (”Konsumenten”) eller som representant för ett företag eller en organisation som har kontakt med oss (”Affärskontakt”)) om hur vi använder och hanterar dina personuppgifter om du: 

(1)  Besöker vår hemsida (”Hemsidan”); eller 

(2)  Deltar i någon av våra tävlingar (”Tävlingar”); eller

(3)  Kontaktar oss avseende kundtjänst, marknadsföringsfrågor eller affärsfrågor (oavsett om det sker via telefon, e-post, onlineformulär, brev, möten eller andra kommunikationsformer (för enkelhetens skull säger vi i denna sekretesspolicy att alla sådana kommunikationsformer sker genom ”Kanalerna”)); eller

(4)  Besöker våra lokaler(”Besök”).

I den här sekretesspolicyn kallar vi Hemsidan, Tävlingar, Kanaler och Besök för ”Kommunikationskanaler”. Interaktioner mellan dig och oss som sker via Kommunikationskanalerna kallas för ”Kommunikationer”.

Denna sekretesspolicy förklarar vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter och hur lagen skyddar dig. Använd gärna ordlistan i avsnitt 10i slutet av sekretesspolicyn för att läsa mer om de olika begreppen som används i den.

Sekretesspolicyn innehåller följande information uppdelad mellan de nedanstående avsnitten:

1. VIKTIG INFORMATION 

2. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

3. HUR DINA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

7. DATASÄKERHET

8. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

9. DINA LAGENLIGA RÄTTIGHETER

10. ORDLISTA

1.             Viktig information

Sekretesspolicyns syfte

Denna sekretesspolicy beskriver hur Weetabix samlar in och behandlar dina personuppgifter som en del av de olika Kommunikationerna. 

Kommunikationskanalerna är inte avsedda för barn, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn under 16 år för marknadsföring.

Det är viktigt att du läser denna sekretesspolicy, tillsammans med alla övriga sekretesspolicyer och rättvisa behandlingspolicyer som vi kan komma att göra tillgängliga för dig, när vi samlar in personuppgifter om dig så att du är medveten om hur och varför vi använder dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy kompletterar alla övriga policyer och är inte avsedd att ersätta dem. 

Personuppgiftsansvarig

Weetabix Limited är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som du tillhandahåller via Kommunikationskanalerna. 

Vi har tillsatt ett personuppgiftsombud (”Ombudet”) med ansvar för att hantera frågor om denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, eller om du vill utöva dina lagenliga rättigheter (dessa beskrivs i avsnitt 9 nedan), använder du följande kontaktuppgifter för att kontakta Ombudet. 

Kontaktuppgifteroch klagomål

Våra kompletta uppgifter är:

Företagets fullständiga namn:Weetabix Limited (Organisationsnummer: 00267687)

Kontaktnamn: The Weetabix Data Protection Officer 

E-postadress:DPO@weetabix.com

Postadress: The Weetabix Data Protection Officer, Weetabix Limited, Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northamptonshire NN15 5JR 

Du har rätten att när som helst anföra eventuella klagomål till ditt lands tillsynsmyndighet.(www.ico.org.uk). Vi uppmuntrar dig dock att kontakta oss först så att vi får chansen att hjälpa dig innan du vänder dig till tillsynsmyndigheten. 

Ändringar av sekretesspolicyn och ditt ansvar att informera oss om ändringar

Detta dokument uppdaterades senast 11 maj 2018. 

Det är viktigt att alla dina personuppgifter som vi har stämmer och är uppdaterade. Vänligen informera oss om dina personuppgifter medan ditt förhållande till oss pågår.

Tredjepartslänkar

Vår Hemsida kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor, insticksprogram, cookies, media och program. Genom att klicka på sådana länkar eller aktivera sådana anslutningar möjliggör du för tredje part att samla in eller dela dina uppgifter. Vi har ingen kontroll över sådana tredjepartshemsidor, och är därför inte ansvariga för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår Hemsida bör du läsa sekretesspolicyn på varje hemsida du besöker.

2.             Personuppgifter vi samlar in om dig

Personuppgifter avser alla uppgifter om en person som kan användas för att identifiera personen i fråga. Detta omfattar inte uppgifter där all identifierande information har avlägsnats (anonymiserade uppgifter).

Via Kommunikationskanalerna kan vi samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi delar in i följande kategorier:

·      Identitetsuppgifter - Denna kategori består av uppgifter som kan användas för att identifiera dig (och där du tillhandahåller uppgifter om en anhörig för ett klagomål, en fråga eller feedback). Exempel på detta är namn, yrkestitel, ålder, födelsedatum (samma kategorier gäller för anhöriga om tillämpligt). För kategorin Närvaro inkluderar detta: uppgifter som du anger i besöksloggen (inklusive fordonsuppgifter och företagsnamn), inspelningar från övervakningskameror i vårt säkerhetssystem samt alla hälso- och säkerhetsuppgifter kopplade till ditt besök.

·      Kontaktuppgifter - Denna kategori består av uppgifter som används för att kontakta dig eller dina anhöriga. Exempel på detta är: adress, e-post och telefonnummer.

·      Ekonomiska uppgifter - Denna kategori består av uppgifter om din ekonomi. Exempel på detta är: bankkonto och betalningsuppgifter.

·      Transaktionsdata - Denna kategori består av transaktionsdata. Exempel på detta är: uppgifter om betalningar till och från dig, kuponger som du har använt för våra produkter samt andra uppgifter om produkter och tjänster som har tillhandahållits direkt eller indirekt av oss (”indirekt” avser produkter tillverkade av oss som tillhandahållits av våra utomstående distributörer eller återförsäljare).

·      Teknisk data - Denna kategori består av tekniska data om dina interaktioner med vår Hemsida. Exempel på detta är IP-adresser och din webbläsare samt dess version. 

·      Profiluppgifter - Denna kategori består avuppgifterna i din profil. Exempel på detta är: uppgifter om dina köp eller beställningar av produkterna som vi tillverkar, dina vanor avseende mat, dryck och shopping, dina kostvanor, uppgifter om hälsa och allergier som du väljer att uppge för oss, feedback och undersökningssvar. 

·      Statistik - Denna kategori består av data om hur du använder våra Kommunikationskanaler, produkter och tjänster. 

·      Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter - Denna kategori består av uppgifter om marknadsföring och kommunikation: Exempel på detta är: dina inställningar för att ta emot reklam från oss, uppgifter från dig avseende vår marknadsföring, inklusive våra undersökningar, intervjuer, observationer och tävlingar, samt dina kommunikationsinställningar.

·      Övriga uppgifter - Denna kategori består av uppgifter som du väljer att dela med oss efter eget gottfinnande.

Vi samlar även in, använder och delar ”Aggregerade uppgifter”, såsom statistiska eller demografiska uppgifter, i olika syften. Aggregerade uppgifter kan hämtas från dina personuppgifter, men anses inte utgöra personuppgifter enligt lagen, vilket innebär att dessa uppgifter inte kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig. Till exempel kan vi samla och anonymisera din Statistik för att beräkna vilken procent av våra användare som använder en specifik funktion på vår hemsida, eller så kan vi samla och anonymisera dina Profiluppgifter för statistiska analyser, trendanalyser och för att förbättra våra produkter, tjänster och vår marknadsföring. Om vi dock kombinerar eller kopplar Aggregerade uppgifter och dina personuppgifter så att de kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig, behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter och använder dem i enlighet med denna sekretesspolicy.

Särskilda kategorier av personuppgifter inkluderar uppgifter om etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar, uppgifter om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter. De enda särskilda kategorier av personuppgifter om dig som vi behandlar är uppgifter om allergier och hälsa som du uttryckligen har gett ditt samtycke till att vi använder, eller om detta krävs enligt lag.

Vi samlar inte in eller behandlar några uppgifter om fällande dom i brottmål eller straffbara gärningar inom ramen för denna sekretesspolicy.

Om du inte uppger dina personuppgifter

Om vi behöver samla in dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller villkoren i ett avtal mellan oss och dig, och du underlåter att uppge de begärda personuppgifterna kan vi inte uppfylla avtalet som vi har ingått eller avser att ingå med dig (till exempel för att tillhandahålla varor eller tjänster). I sådana fall kan vi behöva avstå från att tillhandahålla en vara eller tjänst, och i sådana fall kommer vi att informera dig om detta. Om vi behöver uppgifter om din hälsa och säkerhet för kategorin Närvaro och du väljer att inte uppge dem, kan vi inte ge dig tillgång till våra lokaler.

3.             Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi använder olika sätt för att samla in personuppgifter från dig och om dig, inklusive:

·      Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina personuppgifter genom Kommunikationskanalerna. Detta inkluderar personuppgifter som du uppger när du:

·      fyller i ett onlineformulär på vår Hemsida;

·      ber att vi skickar marknadsföringsinformation eller produkter till dig;

·      deltar i en tävling, kampanj eller undersökning; 

·      kommer med feedback, ställer en fråga eller kommer med klagomål; eller

·      deltar i aktiviteter som faller under kategorin Närvaro. 

·      Automatiserade funktioner och interaktioner När du interagerar med vår Hemplats samlar vi automatiskt in Teknisk data om din utrustning och dina internetvanor- och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies och liknande funktioner. Se vår cookiepolicy för mer information.Vi samlar även automatiskt in inspelningar från övervakningskamerorna i våra lokalers kamerasystem.

·      Tredje part och allmänt tillgängliga källor I din roll som Konsument kan vi samla in personuppgifter om dig från tredje part och allmänna kedjor, såsom: 

·      Tekniska data från analysleverantörer som Google;

·      Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Transaktionsdata och Profiluppgifter från tredje parts distributörer eller återförsäljare avseende feedback, frågor eller klagomål från dig;

·      Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Transaktionsdata och Profiluppgifter från sociala medier, offentliga hemsidor, nyhetsbyråer och reportrar avseende feedback, frågor eller klagomål från dig;

·      Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Transaktionsdata, Profiluppgifter och Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter från våra utomstående marknadsföringsföretag som håller i undersökningar, tävlingar, intervjuer och fokusmöten åt oss;

·      Affärskontakter, Identitetsuppgifter och Kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga källor såsom bolagsregister.

4.             Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter i den mån som lagen tillåter. Som regel använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter (beskrivningar av de olika begreppen finns i ordlistan i avsnitt 10):

·      För avtalsmässiga syften.

·      I den mån som krävs för våra (eller tredje parts) rättmätiga syften, förutsatt att dina intressen och grundläggande rättigheter inte har företräde över dessa intressen.

·      För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Som regel förlitar vi inte oss på ditt samtycke som den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter, med undantag för att: 

·      Skicka direktreklam till dig (förutsatt att detta inte sammanfaller med våra rättmätiga intressen);

·      Behandla särskilda kategorier av personuppgifter avseende uppgifter om hälsa och allergi som du väljer att ge oss. För kategorin Närvaro kan vår rättsliga grund för att behandla sådana personuppgifter vara antingen: (a) vårt rättmätiga intresse att skydda (som tillämpligt) dig, våra fastigheter, utrustning, personal entreprenörer, besökare, produkter och tjänster, eller (b) en rättslig skyldighet att följa tillämplig hälso- och säkerhetslagstiftning. Under någondera av dessa omständigheter kan vi be om ditt samtycke om detta krävs enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen för att behandla särskilda kategorier av personuppgifter.

Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss(kontaktuppgifterna finns i avsnitt 1 ovan).

Syften i vilka vi använder dina personuppgifter

I denna sekretesspolicy beskriver vi de olika sätten på vilka vi planerar att använda dina personuppgifter, och den rättsliga grunden för dessa. Vi har även beskrivit våra rättmätiga intressen där tillämpligt.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter enligt mer än en rättslig grund beroendes på det specifika syftet i vilket vi använder dina personuppgifter. Kontakta oss(kontaktuppgifterna finns i avsnitt 1 ovan) om du behöver mer information om den specifika rättsliga grunden enligt vilken vi behandlar dina personuppgifter om mer än en grund anges i tabellen nedan. 

Syfte/Aktivitet Typ av uppgift Rättslig grund för behandlingen (inklusive rättmätiga intressen om tillämpligt)

Om du är en Affärskontakt och våra interaktioner avser vårt respektive ditt företag, till exempel:

·       Hantera betalningar och avgifter

·       Ta emot och inkassera fordringar

·       Behandla och leverera dina beställningar

·       Införskaffa varor eller tjänster från dig

 

·       Identitetsuppgifter

·       Kontaktuppgifter 

·       Ekonomiska uppgifter

·       Transaktionsdata

·       Rättmätiga intressen (för att skapa ett fungerande affärsförhållande med lämpliga kontakter och kommunikation, hantera frågor och problem, värna om vår, din och tredje parts hälsa och säkerhet)

·       Utföra vårt avtal med dig

Hantera vårt förhållande till dig, till exempel:

·       Informera dig om förändringar av våra villkor eller vår sekretesspolicy

·       Be dig att komma med feedback eller delta i en undersökning, fokusgrupp eller observationsstudie

·       Ge dig möjligheten att delta i en prisutlottning, tävling eller undersökning

·       Identitetsuppgifter

·       Kontaktuppgifter

·       Profiluppgifter

·       Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

·       Statistik

·       Andra data

·       Rättmätiga intressen (som att hålla våra handlingar uppdaterade, studera hur våra produkter och tjänster används, utveckla våra produkter och tjänster samt utveckla vår verksamhet)

·       Samtycke till övriga marknadsutskick

För att använda dataanalys för att förbättra vår hemsida, produkter/tjänster, marknadsföring, kundförhållanden och kundupplevelser

·       Tekniska data

·       Statistik

Rättmätiga intressen (som att definiera kundsegment för våra produkter och tjänster, hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, utveckla vår verksamhet och formulera vår marknadsföringsstrategi)
För att ge dig förslag och rekommendationer om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig

·       Identitetsuppgifter

·       Kontaktuppgifter

·       Profiluppgifter

·       Statistik

·       Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

·       Andra data

Rättmätiga intressen (som att utveckla våra produkter/tjänster och vår verksamhet)

Samtycke till massutskick av reklam via e-post

För att hantera kunders klagomål, frågor och problem

·       Identitetsuppgifter

·       Kontaktuppgifter

·       Ekonomiska uppgifter

·       Transaktionsdata

·       Profiluppgifter

·       Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

·       Statistik

·       Andra data

·       Rättmätiga intressen (hålla våra handlingar uppdaterade, besvara klagomål, frågor och problem, stärka och utveckla vårt varumärke, vår kundlojalitet och våra kundförhållanden)

 

Marknadsföring 

Vi kan använda dina Identitetsuppgifter, Kontaktuppgifter, Statistik, Profiluppgifter samt Marknads- och kommunikationsuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster, förutsatt att du har samtyckt till att ta emot sådana marknadsföringsutskick (i sådana fall där vi har bekräftat att våra rättmätiga intressen inte utgör den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i detta syfte).

Avprenumerera

Du har rätt att när som helst be oss och tredje part som arbetar åt oss att sluta skicka marknadsföringsutskick till dig genom att klicka på länken för att avprenumerera i markandsföringsutskicken som du tar emot, eller genom att kontakta ossnär som helst (kontaktuppgifterna finns i avsnitt 1 ovan). Du har även rätt att neka oss rätten att skicka reklam till dig om våra rättmätiga intressen utgör den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i detta syfte. För detta använder du kontaktuppgifterna i avsnitt 1 ovan.

Cookies

Du kan ställa in att din hemläsare nekar alla eller vissa cookies, eller så kan du ställa in att din webbläsare visar ett meddelande när hemsidor försöker spara eller öppna cookies. Om du avaktiverar eller nekar cookies kan delar av vår Hemsida bli otillgänglig eller inte fungera som den ska. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookiepolicy.

Nya syften 

Vi använder bara dina personuppgifter i det syfte för vilket vi samlade in dem, förutsatt att vi inte anser att vi rimligen behöver använda dem i ett annat syfte och detta syfte är förenligt med det ursprungliga syftet. Om du vill veta om behandlingen av dina personuppgifter i det nya syftet är förenlig med det ursprungliga syftet, kontaktar du oss(kontaktuppgifterna finns i avsnitt 1 ovan). 

Om vi behöver använda dina personuppgifter i ett icke-relaterat syfte kommer vi att informera dig och förklara den rättsliga grunden för att vi gör detta.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din kännedom eller ditt samtycke i enlighet med de ovanstående reglerna i den mån att detta är tillåtet enligt lag.

5.             Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med nedanstående parter i syftena som beskrivs i denna sekretesspolicy, inklusive tabellen i avsnitt 4:

·      Interna tredje parter, som beskrivs i avsnittet ”Interna tredje parter” i avsnitt 10 nedan. 

·      Utomstående tredje parter, som beskrivs i avsnittet ”Utomstående tredje parter” i avsnitt 10 nedan.

·      Specifika tredje parter, såsom transportbolag och hälsodataanalysföretag, i händelse av produktrelaterade klagomål angående hälsa eller allergi.

·      Tredje parter till eller med vilka vi väljer att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi införskaffa andra företag eller gå samman med dem. Om vår verksamhet genomgår en sådan förändring kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. 

Vi kräver att alla tredje parter värnar om dina personuppgifters säkerhet och behandlar dem i enlighet med alla tillämpliga lagar. Vi tillåter inte tredje parts tjänsteleverantörer som agerar personuppgiftsbiträde åt oss att använda dina personuppgifter för sina egna syften, och vi tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika syften och i enlighet med våra instruktioner.

6.             Internationella överföringar

Vi överför inte dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”)förutom under följande omständigheter: 

·      För e-postsäkerhet och -filtrering som hanteras av vårt moderföretag Post Holdings, Inc i USA genom ett tredjepartsföretag för e-postsäkerhet och -filtrering i USA.

·      I händelse av en personuppgiftsincident eller rättslig talan kan vi behöva dela med vårt moderbolags Chief Privacy Officer, interna juridiska grupp eller ledningsgrupp.

Om vi överför dina personuppgifter utanför EES, säkerställer vi att de erhåller motsvarande skydd genom att vidta minst en av följande säkerhetsåtgärder: 

·      Vi överför endast dina personuppgifter till länder som bedöms ha en tillräcklig nivå av personuppgiftsskydd av Europeiska kommissionen. 

·      När vi använder tjänsteleverantörer har vi särskilda avtal som godkänts av Europeiska kommissionen som ger dina personuppgifter samma skydd som i Europa. 

·      När vi använder tjänsteleverantörer i USA kan vi även överföra personuppgifter till dem om de använder skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Vårt moderbolag använder skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

Kontakta ossom du har några frågor om någon särskild åtgärd som vi vidtar när vi överför dina personuppgifter utanför EES (kontaktuppgifterna finns i avsnitt 1 ovan). 

7.             Datasäkerhet

Vi vidtar tillämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter tappas bort eller att de obehörigen används, hämtas, ändras eller röjs. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till personal, agenter, entreprenörer eller övriga tredje parter med ett affärsmässigt eller rättsligt behov. De behandlar endast dina personuppgifter som avtalat och är bundna av tystnadsplikt. 

Vi har vidtagit åtgärder för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsincidenter, och vi kommer att informera dig och alla relevanta tillsynsmyndigheter om alla personuppgiftsincidenter i den mån att lagen kräver detta.

8.             Lagring av personuppgifter

Hur länge använder ni mina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge vi behöver och för att uppfylla syftena i vilka vi samlade in dem, inklusive för att uppfylla eventuella lag-, bokförings- och rapporteringskrav. 

För att avgöra hur länge personuppgifter bör lagras beaktar vi personuppgifternas omfattning, art och känslighet, skaderisken om dina personuppgifter skulle obehörigt användas eller röjas, syftena i vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på annat sätt, samt alla tillämpliga lagkrav.

Vi lagrar dina personuppgifter enligt följande regler (om inte annat anges):

·       Affärskontaktuppgifter lagras i 1 år efter att förhållandet med Affärskontakten har upphört (eller 6 om detta krävs för eventuella rättstvister eller av skatte- och redovisningsskäl, och 12 år i händelse av eventuella avtalsmässiga frågor).

·       Konsumenters personuppgifter lagras och används för marknadsföring tills konsumenten avprenumerar på marknadsföringsutskicken de tidigare hade samtyckt till att prenumerera på, eller så länge våra rättmätiga intressen tillåter.

·       Personuppgifter förknippade med tävlingar och kuponger lagras så länge tävlingen eller kupongkampanjen pågår, och ytterligare 3 månader i händelse av frågor.

·       Uppgifter om klagomål lagras i 6 år efter att klagomålet har åtgärdats.

·       Uppgifter om krav för personskador lagras i 3 år efter att skadan inträffade, eller tills personen i fråga blir 21 år för krav där barn är inblandade.

Under vissa omständigheter kan du begära att vi raderar dina uppgifter. Se ”Begära radering” i avsnittet ”Dina lagenliga rättigheter” i avsnitt 10 nedanför mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre är kopplade till dig) för forskningssyften eller statistiska syften, och i sådana fall kan vi använda dessa uppgifter utan begränsning och utan att informera dig. 

Avseende alla våra regler om lagringen av personuppgifter, i händelse av en tvist eller talan kommer vi att lagra alla personuppgifter avseende denna tvist eller talan tills att den har lösts, och sedan en ytterligare tid som motsvarar preskriptionsfristen.

9.             Dina lagenliga rättigheter

Under vissa omständigheter ger rådande dataskyddslagstiftning dig vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Se ”Dina lagenliga rättigheter” i avsnitt 10 nedanför att ta reda på mer om dessa rättigheter: 

·      Begära tillgång till dina personuppgifter.

·      Begära att dina personuppgifter rättas.

·      Begära att dina personuppgifter raderas.

·      Neka att dina personuppgifter behandlas.

·      Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

·      Begära att dina personuppgifter överförs.

·      Rätten att ta tillbaka ditt samtycke.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontaktar du oss(kontaktuppgifterna finns i avsnitt1 ovan). 

Ingen avgift krävs normalt

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Dock kan vi ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart grundlös, upprepande eller onödig. Alternativt kan vi vägra att uppfylla din begäran under dessa omständigheter.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifika uppgifter om dig för att bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd avsedd att förhindra att personuppgifter lämnas ut till obehöriga. Vi kan även kontakta dig och be om mer information om din begäran för att hjälpa oss uppfylla den.

Tidsgräns för svar

Vi försöker uppfylla alla rättmätiga begäran inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad, särskilt om din begäran är särskilt komplicerad, eller om du har inlämnat flera begäran. I sådana fall kommer vi att meddela dig om detta och hålla dig informerad. 

10.          ‏‎Ord‏‎lista

RÄTTSLIG GRUND

·       Rättmätigt intresse är en rättslig grund som innebär att vi behandlar dina personuppgifter i vårt företags intressen för att kunna bedriva vår verksamhet på lämpligt sätt. Vi beaktar och väger de möjliga konsekvenserna fär dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra rättmätiga intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för syften där våra intressen överskuggas av de eventuella konsekvenserna för dig (om du inte har gett ditt samtycke eller vi i övrigt är tvungna eller tillåtna att göra detta enligt lag). Om du vill veta mer om hur vi bedömer våra rättmätiga intressen mot de eventuella konsekvenserna för dig, kontaktar du oss(kontaktuppgifterna finns i avsnitt 1 ovan).

·      Utförande av avtal är en rättslig grund som innebär att vi behandlar dina personuppgifter för att utföra ett avtal som du är del av eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.

·      Uppfylla rättsliga skyldigheter är en rättslig grund som innebär att vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

·      Samtycke är en rättslig grund som innebär att dina personuppgifter används förutsatt att du samtycker till det. Kom ihåg att du kan välja att inte ge ditt samtycke (eller ta tillbaka det senare) utan några negativa konsekvenser för din del.

TREDJE PART

Interna tredje parter

Vårt moderbolag Post Holdings, Inc agerar personuppgiftsansvarig i händelse av betydande talan eller tvister, och agerar personuppgiftsbiträde avseende IT- och systemadministrationstjänster.

Utomstående tredje parter

·      Tjänsteleverantörer som agerar personuppgiftsbiträde, som har sitt säte i EEA och som tillhandahåller: IT- och systemadministrationstjänster, hälso- och säkerhetstjänster, anläggningsskötsel- och anläggningssäkerhetstjänster.

·      Tjänsteleverantörer som agerar personuppgiftsansvarige och som har sitt säte i EEA.

·      Professionella rådgivare som agerar personuppgiftsansvarige, inklusive advokater, bankanställda, revisorer och försäkringsgivare, som är från EEA och som tillhandahåller konsult-, bank-, försäkrings, revisor- och juridiska tjänster.

·      Skattemyndigheter, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar personuppgiftsansvarige i Storbritannien och som kan kräva att personuppgifter rapporteras och behandlas under vissa omständigheter.

·      Våra reklambyråer som agerar personuppgiftsbiträde.

·      Våra markandsundersökningsföretag som agerar personuppgiftsansvarige.

·      Våra transportföretag som agerar personuppgiftsansvarige.

·      Våra hälso- och allergitestföretag som agerar personuppgiftsbiträde.

DINA LAGENLIGA RÄTTIGHETER

Du har rätt att:

·      Begära tillgång till dina personuppgifter (känt som ”rätt till insyn i personregister”). Denna rätt innebär att du får en kopia av personuppgifterna om dig som vi har, och information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

·      Begära rättelse av personuppgifter om dig som vi har. Denna rätt innebär att du kan begära att vi rättar ofullständiga eller felaktiga uppgifter om dig som vi har, även om vi kan behöva bekräfta att de nya uppgifterna som du ger oss stämmer.

·      Begär att dina personuppgifter raderas. Denna rätt innebär att du kan begära att vi raderar eller tar bort alla dina personuppgifter som vi har om det inte längre finns skäl för oss att behandla dem. Du har även rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter om du framgångsrikt har utövat din rätt att neka att vi behandlar dina personuppgifter (se nedan), om vi har behandlat dina personuppgifter i strid mot lagen eller om vi är tvungna att radera dina personuppgifter enligt lokal lagstiftning. Observera att vi inte alltid kan uppfylla din begäran att radera dina personuppgifter av särskilda rättsliga skäl, och i sådana fall kommer vi att informera dig efter att ha tagit emot din begäran om så krävs. 

·      Neka oss rätten att behandla dina personuppgifter i händelse att detta görs för våra eller tredje parts rättmätiga intressen, och om särskilda omständigheter föreligger för att du nekar oss denna rättsliga grund eftersom du anser att det påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. I vissa fall kan vi uppvisa tvingande lagenliga skäl för att behandla dina personuppgifter, vilket tar företräde över dina rättigheter och friheter. Du har även rätt att neka oss rätten att behandla dina personuppgifter om vi gör det för direkt marknadsföring. 

·      Begär att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt innebär att du kan begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter under följande omständigheter: (a) om du vill att vi fastställer att uppgifterna stämmer, (b) om vår användning av uppgifterna strider mot lagen men du inte vill att vi ska radera dem, (c) om du vill att vi ska fortsätta att lagra uppgifterna även om vi inte längre behöver dem eftersom du behöver dem för domstolsförfaranden, eller (d) om du har nekat oss rätten att använda dina personuppgifter men vi måste bekräfta om vi har tvingande skäl att använda dem.

·      Begär att dina personuppgifter överförs till dig eller en tredje part. Vi kommer att förse dig eller en av dig utsedd tredje part med dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt vedertaget, maskinläsbart format. Observera att denna rätt endast gäller automatiserade uppgifter som du har samtyckt till att vi behandlar eller som vi behandlar för att utföra ett avtal med dig. 

·      Ta tillbaka ditt samtycke när som helst om vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta påverkar dock inte fall av att vi har behandlat dina personuppgifter innan du tog tillbaka ditt samtycke. Om du tar tillbaka ditt samtycke kommer vi inte att kunna tillhandahålla vissa produkter och tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om detta om du väljer att ta tillbaka ditt samtycke.

> Back to Weetabix Food Company

Information

Klicka på länken nedan om du behöver ytterligare information om företaget eller våra varumärken eller om du vill kontakta kundtjänsten.

E-post Kundtjänst

Våra Märken

Left Right

Weetabix

Different For A Reason

> Se Weetabix Produkter

Weetabix Minis

Weetabix Minis är den lilla frukostflingan med en enorm smak.

> Se Weetabix Minis Produkter

Alpen

En perfekt blandning

> Se Alpen Produkter

Alpen Bars

Den klassiska Alpensmaken har blandats av experter och kommit till dig i en utsökt saftig och knaprig Alpenbar

> Se Alpen Bars Produkter

Alpen Light Bars

70 kalorier per bar, rik på fiber och den smakar fortfarande fantastiskt.

> Se Alpen Light Bars Produkter

Weetos

Weetos är utsökta knapriga chokladrullar

> Se Weetos Produkter

Weetabix Protein

Weetabix Protein Crunch contains all the nutritional goodness from a Weetabix cereal, but with HIGH PROTEIN

> Se Weetabix Protein Produkter